Aktuality

Nová uživatelská aplikace OSBDnet - zkušební provoz

Frýdlant - Bezručova - vše o dané problematice, aktualizováno 10.12.2013

Zpravodaj OSBD Liberec pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva

Sazebník úhrad za služby prováděné družstvem

Informace k vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotky


AKTUALIZACE zprávy z 9.12.2013 - OSBD Liberec nabízí k přidělení do nájmu družstevní byt o velikosti 1 + 2 ve 3. podlaží bytového domu na adrese Nové Město pod Smrkem č.p. 1042. Bližší informace k přidělení a fotografie bytové jednotky najdete v přílohách.
Pozor změna ceny na 149.000,- Kč!!!

19.12.2013 - Z důvodu technické závady nepoteče dnes, tj. 19.12.2013 do cca 14:00 studená voda. Upozornění se týká lokality sídliště Rochlice.

16.12.2010 - Oznámení o zrušení úředních dnů. V době od  23.12.2013 - 1.1.2014 se ruší úřední dny z důvodu čerpání řádné dovolené většiny zaměstnanců správy družstva. První úřední den v roce 2014 je stanoven na čtvrtek 2.1.2014.
Děkujeme za pochopení. Za OSBD Michal Hnyk - místopředseda představenstva.

9.12.2013 - OSBD Liberec nabízí k přidělení do nájmu družstevní byt o velikosti 1 + 2 ve 3. podlaží bytového domu na adrese Nové Město pod Smrkem č.p. 1042. Bližší informace k přidělení a fotografie bytové jednotky najdete v přílohách.
Pozor změna ceny na 149.000,- Kč!!!

5.12.2013 - Nová uživatelská aplikace OSBDnet - Přinášíme Vám avizovaný zkušební provoz nové uživatelské aplikace OSBDnet. Aplikace je prozatím zprovozněna výhradně pro právnické osoby ve správě družstva, tj. společenství vlastníků a bytová družstva. Přístupové údaje jsou shodné se stávající aplikací. Nově není potřeba zadávat název agendy. V případě, že z různých důvodů přístupovými údaji nedisponujete, prosím, kontaktujte správu družstva. Příjemnou práci!

29.11.2013 - Bylo vloženo nové znění Stanov Okresního stavebního bytového družstva a Statutu rezervního fondu. Oba dokumenty byly schváleny na jednání shromáždění delegátů dne 28.11.2013.

31.10.2013 - Právě vyšlo páté číslo Zpravodaje OSBD Liberec pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva. Zpravodaj je aktuálně, a to spolu s dalšími informacemi, rozesílán na jednotlivá společenství a bytová družstva. Zpravodaj v elektronické formě najdete i zde.

4.6.2013 - Právě vyšlo čtvrté číslo Zpravodaje OSBD Liberec pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva. Zpravodaj je aktuálně, a to spolu s dalšími informacemi, rozesílán na jednotlivá společenství a bytová družstva. Zpravodaj v elektronické formě najdete i zde.

6.5.2013 - Výroční shromáždění delegátů se koná dne 16. dubna 2013 od 16:00 v restauraci U Košků. Prozatím neauditovaná Výroční zpráva o hospodaření družstva za rok 2012 je k dispozici zde.
Výrok nezávislého auditora k účetní závěrce a vykázanému výsledku hospodaření je k dispozici zde.

26.4.2013 - Představenstvo družstva konstatovalo, že u drtivé většiny bytových domů, které jsou zásobovány tepelnou energií Teplárnou Liberec, a.s., došlo k navýšení jednotkové ceny za tepelnou energii (v součtu za spotřební a stálou složku) v důsledku vyššího objemu rezervovaného množství oproti skutečné spotřebě. Referenčním rokem pro stanovení rezervovaného množství pro rok 2012, byl rok 2010, a to v souladu se smluvním ujednáním. Představenstvo konstatovalo, že u některých objektů dále nedošlo ke snížení rezervovaného množství, a to s ohledem na provedená technická opatření (zateplení, výměna oken atp.), tak jak to umožňuje smluvní ujednání. Kdy v roce 2011 bylo o snížení požádáno, avšak v roce následujícím již nikoliv. U těchto objektů provede družstvo přepočet stávajícího vyúčtování za rok 2012. Jedná se o tyto objekty ve spoluvlastnictví anebo správě družstva:
Česká 498 - 499, Česká 500 - 501, Burianova 930, Ježkova 906, Ježkova 907, Seifertova 900 a Seifertova 901.

5.4.2013 - Pozvánka na seminář pro BD a SVJ pořádaný ČSOB - pobočka Liberec dne 11.4.2013. Bližší informace o semináři - programpřihláška.

1.3.2013 - Z důvodu ukončení pracovního poměru paní Mancové Stanislavy, dochází od 1.4.2013 ke změně ve funkci bytového technika pro oblast Hrádek nad Nisou a Chrastava. Novým technikem od uvedeného data bude paní Magda Francová. V souvislosti s touto změnou dochází i k úpravě úředních hodin v jednotlivých provozovnách;
Chrastava: úterý 8.30 - 10.30 a 14.30 - 16.30;
Hrádek nad Nisou: středa 8.30 - 10.30 a 14.30 - 16.30.
Všechny spravované subjekty obdrží tuto informaci i v písemné podobě.

5.2.2013 - Usnesení představenstva OSBD č. 13/2013: Představenstvo souhlasí s posunem termínu splatnosti Poplatku za doručení korespondence na jinou adresu pro rok 2013, a to z 31.1.2013 na 31.12.2013.

17.12.2012 - Právě vyšlo třetí číslo Zpravodaje OSBD Liberec pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva. Zpravodaj je aktuálně, a to spolu s dalšími informacemi, rozesílán na jednotlivá společenství a bytová družstva. Zpravodaj v elektronické formě najdete i zde.

5.12.2010 - Oznámení o zrušení úředních dnů. V době od 21.12.2012 - 1.1.2013 se ruší úřední dny z důvodu čerpání řádné dovolené většiny zaměstnanců správy družstva. První úřední den v roce 2013 je stanoven na čtvrtek 3.1.2013.
Děkujeme za pochopení. Za OSBD Michal Hnyk - místopředseda představenstva.

Z důvodu pracovní neschopnosti budou kontaktní místa družstva v Hrádku nad Nisou a Chrastavě dočasně, od 15. 10. 2012 uzavřena. Na písemnou korespondenci a požadavky je možné využít poštovní schránku. Veškeré další požadavky směřujte, prosím, a to osobně, elektronicky nebo telefonicky na pracoviště Liberec.
Jménem družstva děkuji za pochopení! Michal Hnyk - místopředseda představenstva

Upozornění: V sobotu 14.7.2012 od 8:00 do 12:00 bude, podle informace dodavatele, docházet v Liberci k výpadkům v zásobování pitnou vodou.

18.5.2012 - Oznámení o zrušení úředních dnů. Dne 7.6.2012 se ruší úřední den z důvodu čerpání řádné dovolené většiny zaměstnanců správy družstva a ze stejného důvodu i dne 6.6.2011 ve Frýdlantu a Hrádku nad Nisou a dne 4.6 v Chrastavě.

4.5.2012 - Výroční shromáždění delegátů se koná dne 10. května 2012 od 16:00 v restauraci U Košků

Od 1.4.2012 přebrala agendu členské a bytové evidence po paní Jitce Zdeňkové paní Hana Venglová.

13.3.2012 - Z důvodu nárůstu pojistných událostí v družstvem spravovaných nemovitostech doporučuje družstvo všem uživatelům bytů uzavřít pojištění domácnosti a současně pojištění odpovědnosti za škodu občana. Bohužel ve spoustě evidovaných pojistných událostí tomu tak není a škody způsobené uživatelem na bytě či na ostatním majetku v domě jdou k tíži dotyčného! Družstvo spolu s pojistitelem družstva Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group a společností RENOMIA, a.s., připravilo společnou akci, která má za cíl, tento stav zlepšit. Průvodní informace k nabízeným službám jsou zde.

28.2.2012 - Usnesení představenstva OSBD č. 10/2012: Představenstvo schválilo úpravu Sazebníku úhrad za administrativní úkony prováděné družstvem, a to s platností od 1.3.2012. Aktuální sazebník je k dispozici zde. Kromě jiného byly do sazebníku nově doplněny poplatky.

  • Zaevidování změny vlastníka bytové jednotky a vyhotovení dokumentů souvisejících se změnou:
    Poplatek hradí nabyvatel jednotky (nový vlastník), a to na základě vzniku nabývacího titulu k předmětné jednotce (kupní smlouva, darovací smlouva atp.) za činnosti uvedené v názvu poplatku (vyhotovení Výpočtového listu, seznámení s pasportem jednotky/objektu, vyhotovení smlouvy o správě společných částí atd.)
  • Doručení korespondence na náhradní adresu:
    Poplatek hradí uživatel, kterému je družstvem zasílána korespondence na náhradní adresu. Náhradní adresou je adresa, která je odlišná od adresy jednotky (bytová jednotka, garáž), kterou "užívá" (je uvedena v nájemní smlouvě či listu vlastnictví). Poplatek je roční a je splatný do 31.01. běžného roku, tj. roku za který má být korespondence zasílána. Účinnost poplatku je od 01.01.2013 (rok 2013 je prvním rokem, za který bude poplatek vybírán). V případě, že nedojde ze strany uživatele k úhradě poplatku, bude korespondence doručována na adresu jednotky.

Usnesení představenstva OSBD č. 11/2012: Představenstvo schválilo zvýšení příspěvku na správu pro členy družstva na částku 125,- Kč/měsíc/bytová jednotka, a to s  platností od 1.4.2012.

Usnesení představenstva OSBD č. 12/2012: Představenstvo schválilo úpravu příspěvku na správu od 1.1.2012 o zveřejněnou míru inflace za rok 2011, a to u právnických osob, u kterých je správa vykonávána na základě mandátní smlouvy.

31.1.2012 - Od 1.2.2012 přebírá technickou správu nemovitostí po panu Jaroslavu Hauzerovi pan František Böhm

19.1.2012 - Upozornění pro uživatele neveřejné části webových stránek družstva.
V případě jakýchkoliv problémů s přihlášením do neveřejné části je možné využít i následující alternativní odkaz http://ssbnet.starlit.cz.

6.12.2011 - Pozvánka na seminář pořádaný ČSOB a.s. pro společenství vlastníků jednotek a malá bytová družstva.

1.11.2011 - Od 1.11.2011 zajišťuje družstvo činnosti a služby spojené s právním zastoupením a poradenstvím právníkem panem Mgr. Šimonkou Radkem, a to na základě smluvního vztahu. Více o pravidlech pro jejich poskytování naleznete v části Kontakty.

6.10.2011 - aktualizované stanovy

31.8.2011 - Finanční úřad v Liberci vyzval družstvo dopisem ze dne 25. 8. 2011 k předání upozornění všem nabyvatelům, kterým družstvo převede byt do osobního vlastnictví. Upozornění bude družstvo nově přikládat ke korespondenci, zasílané zájemcům o převod bytové jednotky do osobního vlastnictví. Celý text upozornění je zde. Pro doplnění uvádím, že pro zkrácené přiznání k dani darovací se aktuálně využívá formulář 25 5461 MFin 5461 - vzor č. 10.
Michal Hnyk - místopředseda představenstva

26.8.2011 - Právě vyšlo první číslo Zpravodaje OSBD Liberec pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva. Zpravodaj je aktuálně, a to spolu s dalšími informacemi, rozesílán na jednotlivá společenství a bytová družstva. Zpravodaj v elektronické formě najdete i zde.

3.6.2011 - Byly přidány dokumenty z posledního jednání shromáždění delegátů

3.6.2011 - Družstvo pronajme garáž, která je umístěna v garážovém dvoře v ulici Kamenická. Pro bližší informace kontaktujte, prosím, předsedu družstva.

Upozornění - V týdnu od 23.5.2011 - 27.5.2011 probíhá vypořádání přeplatků z vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor za rok 2010.
Konečná (vyplacená) výše přeplatku se v některých případech nemusí shodovat s částkou uvedenou na Protokole. Vyplacená výše přeplatku je ovlivněna především výší aktuálního salda plateb k 30.4.2011 (tj. započtení případného nedoplatku či přeplatku). Vypořádání přeplatků složenkou bylo z ekonomických důvodů omezeno částkou 500,- Kč. Takto nevypořádané přeplatky jsou k dispozici na všech pokladních místech družstva.
Případné další dotazy k vyúčtování je možné adresovat družstvu prostřednictvím těchto stránek.
Michal Hnyk - místopředseda představenstva

16.5.2011 - Oznámení o zrušení úředních dnů. Dne 6.6.2011 se ruší úřední den z důvodu čerpání řádné dovolené většiny zaměstnanců správy družstva a ze stejného důvodu i dne 8.6.2011 ve Frýdlantě.
Děkujeme za pochopení. Za OSBD Miroslav Matějka - předseda družstva.

18.4.2011 - Výsledky hospodaření za rok 2010

18.4.2011 - Bylo spuštěno diskusní fórum družstva. Tímto děkuji za Vaše příspěvky, cenné připomínky a diskuzi. Michal Hnyk - místopředseda představenstva

24.3.2011 - Výroční shromáždění delegátů se koná dne 28. dubna 2011 od 16:00 v restauraci U Košků.

21.3.2011 – Informace k probíhajícímu Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Domovní listy je možné k vyplnění doručit na správu družstva.

18.2.2010 - Termíny členských schůzí samostatně hospodařících jednotek pro jednotlivé volební okruhy:

Liberec - Doubí 03.03.2011, 17:00 jídelna ZŠ Kaplického
Liberec - Rochlice I. 14.03.2011, 17:00 jídelna ZŠ Dobiášova
Chrastava 16.03.2011, 17:30 městské kino Chrastava
Liberec - Rochlice II. 16.03.2011, 17:00 jídelna ZŠ Dobiášova
Smržovka 21.03.2011, 17:00 klubovna hasičů, Luční ulice, Smržovka
Liberec - Vesec 23.03.2011, 17:00 jídelna ZŠ Vesec, Česká 354
Hodkovice nad Mohelkou 24.03.2011, 17:00 klubovna SK na hřišti

Pozvánky spolu s programem budou vyvěšeny ve společných částech bytových domů, popřípadě je členové obdrží osobně. Všichni členové z uvedených lokalit jsou srdečně zváni.

31.1.2011 - Usnesení představenstva OSBD č. 3/2011: Představenstvo schválilo úpravu příspěvku na správu od 1. 1. 2011 o zveřejněnou míru inflace za rok 2010, a to u právnických osob, u kterých je správa vykonávána na základě mandátní smlouvy.

8.12.2010 - Na základě četných žádostí odpovědných zástupců SVJ byl vložen přehled hlasování ve společenství vlastníků jednotek, dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, k nahlédnutí zde.

7.12.2010 - Oznámení o zrušení úředních dnů. V době od 23.12.2010 - 31.12.2010 se ruší úřední dny z důvodu čerpání řádné dovolené většiny zaměstnanců správy družstva. Děkujeme za pochopení. Za OSBD Michal Hnyk - místopředseda představenstva.

1.12.2010 - Vzhledem k blížící se konečné fázi celkové rekonstrukce výtahů, kdy v první etapě byly přednostně vyřešeny problémy týkající se bezpečného provozu výtahů (odstranění vysokých rizik), bychom Vám rádi, ve  polupráci s našimi partnery, nabídli rekonstrukci kabin těchto výtahů. Cílem úprav kabin je zvýšená užitnost, estetika a celkový komfort používání výtahů. V případě vašeho zájmu kontaktujte, prosím, příslušného technika, popřípadě správu družstva. Prezentaci již realizované úpravy kabiny výtahu a její rozsah si je možné prohlédnout zde.

26.10.2010 - Dne 1.11.2010 od 17:30 pořádá OSBD Liberec spolu s TERMO + holding, a.s, seminář na téma regenerace bytové výstavby. Místo konání: Kulturní dům Chrastava (bývalá školní jídelna). Všichni uživatelé bytů jsou srdečně vítáni!

11.10.2010 - Stanovisko představenstva Okresního stavebního bytového družstva k realizaci zák. č. 314/09 Sb. - měření spotřeby teplé užitkové vody na vstupu do bytových domů: Představenstvo Okresního stavebního bytového družstva svým usnesením č. 34/10 ze dne 5.10.2010, odsouhlasilo zachovat stávající způsob zjišťování spotřeby teplé užitkové vody, tj. bez instalace patních měřidel teplé užitkové vody.

28.6.2010 - s platností od 1.7.2010 dochází k vytvoření nové složky měsíčního rozpisu, která by měla sloužit výhradně k zajištění zdrojů pro odměny pověřených funkcionářů bytového družstva a nově vzniklých SVJ (složka č. 121 Výpočtového listu). Složka bude vytvořena od uvedeného data ve výši 15,- Kč/bytová jednotka/měsíc, a to tak, aby nedošlo k nominálnímu navýšení měsíčního rozpisu (převodem z některé ze zálohových složek). Uvedená úprava se týká pouze bytových domů, kde družstvo vykonává anebo alespoň po část letošního roku vykonávalo, funkci pověřeného vlastníka či bytový dům vlastní. Úprava byla odsouhlasena představenstvem družstva dne 24.6.2010, usnesením č. 28. Michal Hnyk - místopředseda představenstva

10.6.2010 - Oznámení o zrušení úředních dnů. V době od 14. 6. 2010 –  25. 6. 2010 se ruší úřední dny na pracovišti Hrádek nad Nisou a Chrastava, a to z důvodu čerpání řádné dovolené. Dne 28.6.2010 bude z technických důvodů (rekonstrukce podlahy) uzavřeno pracoviště v Chrastavě. Děkujeme za pochopení. Za OSBD Michal Hnyk – místopředseda představenstva.

26.5.2010 - Upozornění! V týdnu od 24.5.2010 - 28.5.2010 probíhá vypořádání přeplatků z vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor za rok 2009. Konečná (vyplacená) výše přeplatku se v některých případech nemusí shodovat s částkou uvedenou na Protokole. Vyplacená výše přeplatku je ovlivněna především výší aktuálního salda plateb k 30.4.2010 (tj. započtení případného nedoplatku či přeplatku), u členů družstva pak dále slevou z Poplatku správci za rok 2009 ve výši 321,- Kč a v poslední řadě u některých uživatelů i výplatou zůstatku tzv. fondu oprav bytové jednotky. Případné další dotazy k vyučtování je možné adresovat družstvu prostřednictvím těchto stránek.
Michal Hnyk - místopředseda představenstva

26.5.2010 - V souvislosti s vypořádáním přeplatků z vyúčtování služeb se jménem družstva omlouvám všem uživatelům garáží, kterým byly nedopatřením započteny i platby související s rokem 2010. Jejich úhradu bude tedy nutné z Vaší strany provést znovu, a to v termínu do 31.12.2010.
Děkuji za pochopení. Michal Hnyk - místopředseda představenstva.

5.5.2010 - Bylo vloženo nové znění Statutu rezervního fondu, schváleného na jednání shromáždění delegátů dne 29.4.2010

20.4.2010 - Výsledky hospodaření za rok 2009

9.4.2010 - Výroční shromáždění delegátů se koná dne 29. dubna 2010 od 16:00 v restauraci U Košků

2.3.2010 - Na základě usnesení představenstva Okresního stavebního bytového družstva č. 07/10 ze dne 25.2.2010 se, s ohledem na nízký nebo záporný zůstatek, evidovaný na položce dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu (fond oprav) u řadových garáží v lokalitách Doubí u Liberce a Vesec u Liberce, stanovuje jednotlivým uživatelům příspěvek na uvedenou dlouhodobou zálohu ve výši 50,- Kč/garáž/měsíc s platností od 1.1.2010.

19.2.2010 - Dne 9.3.2010 od 17:00 pořádá ČSOB Liberec ve spolupráci s OSBD Liberec seminář s názvem "Jak vylepšit Vaše bydlení". Pozvánka s programem zde.

17.2.2010 - Dne 10.3.2010 od 17:00 se koná členská schůze samostatně hospodařících jednotek v lokalitách Nové Město pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem, Raspenava, Hejnice. Pozvánka k nahlédnutí zde. Všichni členové z uvedených lokalit jsou srdečně zváni.

26.1.2010 - Dne 17.2.2010 od 17:00 se koná členská schůze samostatně hospodařících jednotek v lokalitách Frýdlant, Krásný Les, Bulovka, Višňová, Černousy, Dětřichov a Kunratice. Pozvánka k nahlédnutí zde. Všichni členové z uvedených lokalit jsou srdečně zváni.

26.1.2010 - Poděkování funkcionářům Společenství vlastníků jednotek za přístup při podpisu nového znění mandátní smlouvy. Všem společenstvím, která dodržela Správcem stanovené podmínky, bude poskytnuta sleva v maximální výši, a to 25% z dohodnuté roční odměny správce.

26.1.2010 - Za rok 2009 byla všem bydlícím členům družstva poskytnuta sleva z Poplatku správci budovy, a to ve výši tří měsíců a za těchto podmínek:
1) Sleva se poskytuje bydlícím členům družstva na základě usnesení představenstva OSBD č.22/2009. 2) Sleva se vztahuje na všechny členy družstva - nájemce bytových jednotek.
3) Sleva se vztahuje na členy družstva, kteří mají bytovou jednotku převedenu do osobního vlastnictví, ale tito zároveň nebyli k 31.12.2009 členy společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou v bytovém domě, kde se tato bytová jednotka nachází.

21.12.2009 - Reakce představenstva družstva na novinové články "Teplárna vrátí peníze za teplo". Jedná se o vrácení rozdílu v cenách tepla v období leden až březen 2008 z důvodu neprokazatelného oznámení nárůstu ceny. S odběrateli, kteří na rok 2008 neměli s Teplárnou Liberec podepsánu smlouvu na dodávku tepla (hlavně členové sdružení Teplo 399,90), Teplárna Liberec finanční vypořádání neprovedla. To teplárna připravuje až nyní, po ukončení sporu a podepsání smlouvy s "rebely". Protože naše družstvo řádně uzavřenou smlouvu na dodávku tepla mělo, obdrželi jsme rozdíl formou dobropisu již počátkem roku 2009 a tuto částku zúčtovali už ve vyúčtování tepla za rok 2008. Věc jsme brali za zcela samozřejmou a nepovažovali jsme proto za nutné se věcí nějak chlubit. Naši uživatelé tak nemuseli na tyto peníze čekat více než rok. Bohužel jde o další "klasický" příklad toho, jak se dají věci přizpůsobovat v něčí prospěch. - Ing. Libuše Šafářová, člen představenstva

7.12.2009 - Havarijní služba v průběhu vánočních a novoročních svátků

7.12.2009 - Oznámení o zrušení úředních dnů. V době od 22.12. 2009 – 3.1.2010 se ruší úřední dny z důvodu čerpání řádné dovolené většiny zaměstnanců správy družstva. Děkujeme za pochopení. Za OSBD Miroslav Matějka - předseda družstva.

7.12.2009 - Přidán dokument Osoby zmocněné k předávání a převzetí dokladů

5.11.2009 - S platností od 1.1.2010 bude provedena úprava Příspěvku na provoz výtahu (složka č. 107 Výpočtového listu). Navýšení bude provedeno s  důvodněním dlouhodobě nedostatečné tvorby příspěvku, kdy se tímto nedaří pokrýt všechny základní služby spojené s provozem výtahů (revize, komplexní služby, drobné opravy atp.). Navýšení pro bytové domy, kde vykonává družstvo funkci pověřeného vlastníka, či bytový dům vlastní, bylo odsouhlaseno představenstvem družstva dne 3.11.2009, usnesením č. 29. Procentuální navýšení za jednotlivé bytové domy je uvedeno zde. V bytových domech, kde je družstvo v pozici správce, provede družstvo plánované navýšení až po jeho odsouhlasení odpovědnými zástupci hospodáře (Společenství vlastníků jednotek).

6.10.2009 - Byl přidán nový objekt do Rekonstrukcí.

29.6.2009 - Nabídka na přidělení družstevního bytu - Nové Město pod Smrkem. Více zde.

28.5.2009 - Byly přidány dokumenty z posledního jednání shromáždění delegátů

2.4.2009 - Distribuce Protokolů s vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytu v objektech se službou vytápění, bude probíhat v termínu od 13.04.2009

2.4.2009 - Byly přidány dokumenty týkající se výsledků hospodaření družstva za rok 2008 a informace o rekonstrukci a modernizaci bytového domu na adrese Chrastava Andělohorská 206-207.

10.11.2008 - Usnesení představenstva OSBD č. 53/2008: Představenstvo projednalo stav po informativní schůzce zástupců objektů a členů představenstva Teplárny Liberec s tímto závěrem: Představenstvo preferuje CZT, v případě kolapsu CZT je družstvo schopno zajistit náhradní zdroje, převážně plynové kotelny, ovšem za předpokladu zájmu všech domů v dané lokalitě. Jen tak dojde k dohodě s plynárnou o udělení garance na dodávku plynu a tím ke zřízení středotlakého plynovodu do dané lokality, neboť Vesec, Doubí i Rochlice nemají v současné době plyn k dispozici. Pro dané lokality zpracujeme v případě jejich zájmu technické i finanční podmínky (studii).

28.8.2008 - Na základě usnesení představenstva Okresního stavebního bytového družstva č. 37/08 ze dne 26.8.2008 se s ohledem na předpoklad výkonu udržovacích prací, zejména sekání trávy a úklidu sněhu, na pozemcích příslušejících k řadovým garážím v lokalitě ulic Jeřmanická a Hůlkova (1816, 1819 a 1820), stanovuje jednotlivým uživatelům příspěvek na dlouhodobou zálohu na opravy a údržbu (fond oprav) ve výši 20,- Kč/garáž/měsíc s platností od 1.1.2009.

28.7.2008 - Formulář pro doplnění osobních údajů

17.7.2008 - Písemné vyjádření společnosti VIPA CZ s.r.o. pro bytové domy Chrastava, Liberecká 606 - 609 a Střelecký Vrch 610 - 615

4.6.2008 - Byly přidány dokumenty z posledního jednání shromáždění delegátů

28.4.2008 - Nová verze Stanov OSBD ve znění pro jednání shromáždění delegátů, ke stažení zde.

28.4.2008 - Návrh Statutu Rezevního fondu OSBD, ke stažení zde. Konečný termín pro případné připomínky k tomuto návrhu je 13.05.2008.

28.4.2008 - Výroční shromáždění delegátů se koná dne 15. května 2007 od 16:00 v restauraci U Košků

28.4.2008 - Usnesení představenstva OSBD 3/2008 č.29: Představenstvo souhlasí s termínem zúčtování salda nájmu a plateb, při vypořádání vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu, u všech objektů ve vlastnictví a správě družstva správě k datu 30.04.2008, v této souvislosti dále souhlasí s posunem již oznámeného termínu vypořádání vyúčtování u objektů bez centrálního vytápění (rozptylka) na 15.05.2008.

3.4.2008 - V souvislosti s blížícím se termínem vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu, si dovolujeme uživatelům připomenout, že na Protokole o vyúčtování nebudou vyčísleny splatné pohledávky. Jejich vyčíslení proběhne spolu s termínem vypořádání. Znění tohoto předpisu bylo schváleno představenstvem OSBD dne 28.06.2007.

2.4.2008 - Usnesení představenstva OSBD 3/2008 č.20: Představenstvo souhlasí se stanovením splatnosti plateb za nájemné a služby a za úhrady spojené s užíváním bytů ve vlastnictví nebo správě OSBD na 20 běžného měsíce, případné sankce ve smyslu nařízení vlády č.142/1994 Sb., budou uplatňovány od prvního dne měsíce následujícího po měsíci splatnosti.

13.2.2008 - Pozvánka na seminář Zateplování panelových domů

4.2.2008 - Návrh nového znění Stanov, ke stažení zde. Konečný termín pro případné připomínky k tomuto návrhu je 28.2.2008.

28.1.2008 - Aktuální znění směrnice upravující rozúčtování nákladů za družstvem poskytované služby spojené s užíváním objektu ve vlastnictví a správě Okresního stavebního bytového družstva zde.

28.1.2008 - Informace o úpravě záloh na služby od 1.2.2008

10.10.2007 - Nabídka na přidělení družstevního bytu - Chrastava, Andělohorská, čp. 207
Více...

31.8.2007 - Pozor změna úředního dne v kanceláři OSBD - Hrádek nad Nisou
Více v Kontaktech

20.8.2007 - Oznámení o zrušení úředních dnů v týdnu od 10.9.2007 - 14.9.2007.
V týdnu od 10.09.2007 do 14.09.2007 se ruší úřední dny z důvodu čerpání řádné dovolené většiny zaměstnanců správy družstva.
Děkujeme za pochopení.
Za OSBD Miroslav Matějka - předseda družstva.

22.5.2007 - Pozvánka na diskusi o vyúčtování roku 2006 - Chrastava

17.5.2007 - Byly přidány nové dokumenty družstva do částí "Zápisy a materiály z jednání" a "Ostatní".

29.3.2007 - Vzhledem k tomu, že dosavadní dodavatel, který na základě smlouvy zpracovával pro uživatele bytů ve správě OSBD vyúčtování záloh spojených s užíváním bytu, tuto zpracováním roku 2005 ukončil, bude OSBD počínaje rokem 2006 provádět tuto službu plně ve své režii. Vyúčtování za rok 2006 je v současné době ve zpracování a konečné výsledky jsou očekávány průběhu dubna.
Děkujeme za pochopení - správa družstva.

7.2.2007 - Představenstvo OSBD na svém jednání dne 25.1.2007 zrušilo s platností od 1.2.2007 příspěvek na SČMBD, vybíraný od členů družstva ve výši 3 Kč/byt/měsíc. Vzhledem k výši tohoto příspěvku nebudou tisknuty upravené výpočtové listy, ale dojde k navýšení záloh spojených s užíváním bytu.

13.12.2006 - Na včerejším jednání představenstva OSBD, bylo schváleno znění Vnitrodružstevní směrnice, upravující hospodaření s fondem oprav od 1.1.2007. Ke stažení v sekci Dokumenty .

26.3.2006 - Výroční shromáždění delegátů se koná dne 27. dubna 2006 od 16:00 v restauraci U Košků


©2006-2009 OSBD, design a kód HARDEC s.r.o.